Polityka prywatności i stosowania cookies

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://lexdigital.pl. jest LexDigital Sp. z o.o., adres siedziby: Zakręt 8, 60-351 Poznań, adres do doręczeń: Zakręt 8, 60-351 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000689476, NIP: 7792468508, REGON: 367935380, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5.000zł, adres poczty elektronicznej: biuro@lexdigital.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym IOD Katarzyną Muszyńską na adres katarzyna.muszynska@lexdigital.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). 

4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzanezgodniezprawem, 

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i 
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi 
celami, 

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w 
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

5. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
1. Państwadaneosoboweprzetwarzanesąwdwóchcelach:
1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone 
jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy, 

2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa 
zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym. 

2. PrzetwarzamynastępującyzakresPaństwadanych:
1. adrese-mail, 

2. numer telefonu, 

3. ewentualneinnedanepodaneprzezPaństwawtreścizapytania 
przesłanego za pomocą formularza kontaktowego. 

3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie 
zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł. 

4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są 
przekazywane organizacjom międzynarodowym. 

6. ODBIORCY DANYCH 
1. 

4. PRZECHOWYWANIEIUSUWANIEDANYCH
1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. 

2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą 

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym
odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne (którzy
świadczą usługi dla LexDigital Sp. zo.o.).
bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. 

4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. 

5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa 

5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie