Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Informacje dotyczące Spółki

PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125316, posiadająca NIP 5262362379 (zwana dalej „PEOPLE”), będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

PEOPLE jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności jest realizacją obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

PEOPLE z należytą powagą podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesów polegających na przetwarzaniu danych osobowych.

Procesy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opieramy na zasadach przejrzystości i rozliczalności. Nasze procesy w zakresie przetwarzania danych osobowych charakteryzuje rzetelność i wysoki stopień zabezpieczeń. Dbamy, aby gromadzić dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania prowadzonej przez nas działalności oraz przechowywać je tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały przez nas pozyskane.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych, wskazując równocześnie, iż w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy gotowi do udzielenia dodatkowych informacji.

Zasady

Prowadząc proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opieramy się na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności RODO. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, które mają na celu ochronę danych osobowych. Wdrożyliśmy takie procedury jak kontrola dostępu i ochrona antywirusowa, a także szczegółowe polityki dotyczące ustanawiania oraz zmiany haseł, jak również zasadę „czystego biurka i ekranu”. Podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu ochronę Twoich danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub dostępem osób niepowołanych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzone dane osobowe są przez nas wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności, polegającej na realizacji procesów rekrutacyjnych dla naszych klientów, jak również na zatrudnianiu pracowników i delegowaniu ich do pracy u innych podmiotów (jako agencja pracy tymczasowej bądź w ramach outsourcingu). Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizowanymi przez nas procesami zatrudniania pracowników lub ich rekomendacji naszym klientom. Gromadzimy jedynie dane osobowe niezbędne w toku procesów rekrutacyjnych oraz dane potrzebne – w przypadku wyrażenia przez strony takiej woli – do zawarcia określonej umowy (np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług). W toku procesów rekrutacyjnych kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczonymi przez nas usługami: przekazujemy informacje na temat ofert pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji, niezbędnych w toku tych procesów.

Zdarza się również, iż dane osobowe – w przypadku wyrażenia takiej woli przez osobę, której dane dotyczą – wykorzystujemy w celach marketingowych, przedstawiając oferty pracy lub inne oferty rozwoju zawodowego, a także w celu odpowiadania na kierowane zapytania. Ponadto, gromadzone dane osobowe, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą zostać przez nas wykorzystane w celu ochrony naszych praw i interesów.

Kategorie podmiotów, których dane przetwarzamy

W ramach prowadzonej przez nas działalności gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe: kandydatów do pracy, zatrudnianych przez nas pracowników wykonujących pracę dla People w jej siedzibie, pracowników tymczasowych, a także pracowników świadczących pracę lub wykonujących usługi u naszych Klientów. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dotyczą, w ramach składanych aplikacji w procesie ubiegania się o zatrudnienie. Istnieje jednak możliwość, że w toku realizowanych przez nas procesów, określone dane osobowe zostaną pozyskane od osób trzecich lub ze źródeł publicznie dostępnych np. z portali branżowych, zawierających określone kategorie danych osób z określonych specjalności.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W toku procesów rekrutacyjnych, w trakcie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość,  stanowisko, informacje na temat wynagrodzeń i świadczeń, wykształcenie, doświadczenie oraz historia zatrudnienia,  numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL, numer konta bankowego, informacje podatkowe (które mogą obejmować stan cywilny i liczbę osób na utrzymaniu). 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

W toku procesów rekrutacyjnych podanie danych osobowych jest dobrowolne. Musisz jednak pamiętać, że niepodanie danych osobowych, szczegółowo określonych w ramach poszczególnych procesów, będzie oznaczać, że PEOPLE nie będzie mogło świadczyć usług na Twoją rzecz, w szczególności nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przekazywane dane osobowe przetwarzamy:

- opierając się na wyrażonej przez Ciebie zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - udzielonej w formie pisemnej lub elektronicznej;

- w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana;

- w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PEOPLE, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PEOPLE lub podmiot trzeci współpracujący z PEOPLE, w szczególności takich jak dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W toku procesu przetwarzania danych osobowych nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Obszary przetwarzania danych osobowych

PEOPLE przetwarza Twoje dane osobowe osobiście – w swoich biurach, przez upoważnionych do tego pracowników. Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane do innych podmiotów, w szczególności do naszych klientów, dla których realizujemy określone procesy rekrutacyjne – w celu zarekomendowania Twojej osoby do pracy na określonym stanowisku, lub w celu oddelegowania do świadczenia pracy.

Zdarza się, że przetwarzane przez nas dane osobowe przekazujemy do innych podmiotów,
z którymi współpracujmy. Podmioty, do których możemy przekazywać dane osobowe to nasze podmioty zaufane, które realizują usługi komplementarne względem prowadzonej przez nas działalności (np. usługi kadrowe, płacowe, prawne). W ramach prowadzonej przez nas działalności dbamy, aby przekazywanie lub udostępnianie przez nas danych osobowych odbywało się w granicach obowiązującego prawa, z zachowaniem najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek organów nadzoru lub ściągania i wymiaru sprawiedliwości, możemy ujawnić pewne informacje o osobie, jeżeli jest to zgodne z postanowieniami RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich, czyli państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Natomiast w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przekazania danych, zweryfikujemy, czy Komisja Europejska zgodnie z art. 45 RODO uznała, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim, do którego mają zostać przekazane dane osobowe, zapewniają odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej podejmiemy działania w celu weryfikacji poziomu ochrony danych osobowych, w miejscu do którego dane osobowe będą miały zostać przekazane. Dane zostaną przekazane wyłącznie wtedy, gdy państwo trzecie zapewni odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że w państwie tym obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych przez PEOPLE (procesy rekrutacyjne, praca tymczasowa) lub przez okres wymagany przepisami prawa (np. przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku zawarcia umowy o pracę, przechowywanie dokumentacji podatkowej). Po zakończeniu określonych procesów lub zakończeniu współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W każdym przypadku okres retencyjności przekazanych PEOPLE danych osobowych będzie zależny od rodzaju procesu oraz rodzaju stosunku prawnego. Istnieje również możliwość – w przypadku wyrażenia Twojej zgody – że dane osobowe będą przechowywane przez określony czas, w celu łączenia ich z ofertami pracy, co umożliwi przedstawienie Ci ofert pracy, zgodnych z określonym przez Ciebie profilem kandydata lub też przesyłanie informacji o Tobie naszym klientom.

Twoje prawa

W związku z procesem przetwarzania danych osobowych przysługują Ci określone prawa, z których możesz skorzystać, w przypadku, gdy uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw i wolności.

Masz prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

- żądania sprostowania nieprawidłowych bądź uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W ramach procesów przetwarzania danych osobowych wdrożyliśmy szereg procedur i zabezpieczeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku naszej działalności doszło do naruszenia Twoich danych osobowych zawiadomimy Cię zaistnieniu takiego zdarzenia, przede wszystkim jeżeli będzie ono powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

Inspektor ochrony danych osobowych

Mając na uwadze doniosłe znaczenie ochrony danych osobowych, PEOPLE powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Michałem Perko, można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych, przetwarzanych przez PEOPLE. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@people.com.pl, numerem telefonu +48 501 183 654 lub adresem korespondencyjnym: People Sp. z o.o. Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa. 

Zmiany

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać w możliwie dogodny sposób.

 

Polityka Cookies

PEOPLE oświadcza, że na należących do Spółki stronach internetowych jest wykorzystywana technologia tzw. ciasteczek (cookies), tj. plików służących zbieraniu danych o stronach, które zostały odwiedzone przez użytkowników oraz o ich aktywności. Informujemy, że używane przez strony i serwisy www ciasteczka mogą uzyskane w ten sposób informacje kojarzyć jedynie z przeglądarką konkretnego komputera, nie podając danych dotyczących jego użytkowników. Informacje te są zapisywane przez serwery PEOPLE na komputerze użytkownika i mogą potem zostać ponownie odczytane przy każdym połączeniu się z nim. Pliki cookies służą PEOPLE wyłącznie do gromadzenia danych o charakterze statystycznym dla serwisu www, co ułatwia prace nad dalszymi usprawnieniami jego przeglądania.